مشاوره ، طراحی و اجرای شبکه   LAN  قرارگاه خاتم النبیاء)ص(
مشاوره،طراحي و اجراي شبکه LAN موسسه رها
مشاوره،طراحي و اجراي شبکه LAN موسسه پارس پترو
مشاوره،طراحي و اجراي مدابرات شرکت پارس پترو
مشاوره ، طرا حی و ا جرای بستر شبکه و فیبر نوری نیروی هوايی سپاه
مشاوره ، طراحی و اجرای بستر شبکه موسسه مشاورين ساحل
مشاوره ، طرا حی و ا جرای بستر شبکه ي ساختمانهاي قوه قضايیه تهران
مشاوره ، طراحی و اجرای شبکه موسسه ICG
مشاوره ، طراحی و اجرای شبکه موسسه نیرو گستر
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  ساختمان اصلي وزارت صانايع ومعادن
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  ساختمان شاهید کلانتاري وزارت صنايع و معادن
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  وزارت فن آوري اطلاعات و ارتباطات
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  ساختمان اصلي بسیج ادارات
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  سازمان بازنشستگي كل كشور
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  کمیته اماداد اماام خمیني تهرانسر
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  دادسراي شما ره ا سعادت آباد
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  ساختمان مركزي كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
مشاوره ، طراحی و اجرای  CCTV  فرمانداری کرج
مشاااوره،طراحي و اجراي  CCTV  ساختمان مرکزی قرارگاه سازندکی خاتم الانبیاء )ص(
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  سازمان جهاد خود كفايي نیروي دريايي سپاه
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  نیروی دريايی سپاه
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  سپاه استان قزوين
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  نیروي انتظامي شهرستان كرج
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  اداره مبارزه با مواد مخدرر ناجا _ تهران _ کرج _ ارومیه
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  موسسه امید پارس
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  موسسات قرب كربلا
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  موسسه كعبه
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  موسسه نیرو گستر
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  قرب نینوا میدان توحید
مشاوره ، طراحی و اجرای  CCTV  موسسه امین ارومیه
مشاوره ، طراحی و اجرای  CCTV  موسسه ثار الله
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  موسسه طاها
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  موسسه مشاورين ساحل سااختمان
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  موسسه ارتباط
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  سپاه بندر عباس
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  موسسه ICG
مشاوره،طراحي و اجراي  CCTV  برج آرام سعادت آباد تهران
مشاوره و طراحي  CCTV  کارگاه خط متروی 7 تهران
مشاوره و طراحي  CCTV  خط متروی تهران تبريز
مشاوره و طراحي  CCTV  كارخانه شها سنگ واحد کرمانشاه
مشاوره و طراحي  CCTV  ، بستر شبنه بیسیم قر نوح
مشاوره و طراحي  CCTV  پادگان شهید بروجردي
مشاوره و طراحي  CCTV  پاسگاه انتظامي كهريزك
مشاوره و طراحي  CCTV  كلانتري هاي وابسته به سركلانتري 8 تهران
مشاوره و طراحي  CCTV  يکي از پادگانهاي نیروي زمیني سپاه
مشاوره و طراحي  CCTV  مصلای صفا شهر
مشاوره و طراحي  CCTV  شهرك محلاتي
مشاوره و طراحي  CCTV  ساختمان وزارت بهداشت تهران
مشاوره و طراحي  CCTV  دانشگاه امام حسین )ع(
مشاوره و طراحي  CCTV  موسسه امام علي )ع(
مشاوره و طراحي  CCTV  فرمانداري ورامین
مشاوره و طراحي  CCTV  فرمانداري فیروز كوه
مشاوره و طراحي  CCTV  موسسه نینوا
مشاوره و طراحي  CCTV  سازمان همیاري شهرداري هاي استان تهران
مشاوره و طراحي  CCTV  شهرداري شهرستان چهاردانگه
مشاوره و طراحي  CCTV  کارخانه سگمنت سازی
مشاوره و طراحي  CCTV  خبرگذاري فارس
مشاوره و طراحي  CCTV  شركت مینو
مشاوره و طراحي  CCTV  سازمان ملي زمین و مسانن خیاباان ويلا
مشاوره و طراحي  CCTV  ساختمان اداری مرلس شورای اسلامی
مشاوره و طراحي  CCTV  موسسه قرب قائم
مشاوره و طراحي  CCTV  موسسه فاطر خیابان اشرفی اصفهانی -
مشاوره،طراحي  CCTV  آماد و پشتیباني بسیج استان قزوين
مشاوره،طراحي  CCTV  کمیته امداد اماام خمیناي )ره( _پاارک دانشرو
مشاوره،طراحي  CCTV  کمیته امداد امام خمیني )ره( _ترريش
مشاوره،طراحي  CCTV  ساختمان شهید رجايي
مشاوره،طراحي  CCTV  بانك مهر شهرستان قزوين
مشاوره،طراحي  CCTV  زندان اوين
مشاوره،طراحي  CCTV  فرهنگسراي قرآن )وابسته به شهرداري(
مشاوره،طراحي  CCTV  سپاه _ نیروي مقاومت بسیج
مشاوره،طراحي  CCTV  شهرداري منطقه 31
مشاوره،طراحي  CCTV  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان –خیابان حجاب
مشاوره،طراحي  CCTV  پادگادان سید الشهدا )ع( انزلي –
مشاوره،طراحي  CCTV  كارخانه دنیاي فلز تهران -
مشاوره،طراحي  CCTV  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان –خیابان خالد استامبولي
مشاوره،طراحي  CCTV  موسسه ابوذر
مشاوره،طراحي  CCTV  فرود گاه تهران مهرآباد -
مشاوره،طراحي شبکه بیسیم دانشگاه علم و صنعت
مشاوره،طراحي  CCTV  موسسه شهید میثمي اصفهان
مشاوره،طراحي  CCTV  كارخانه سگمنت سازي تهران
مشاوره،طراحي  CCTV  معدن موته اصفهان –
مشاوره،طراحي  CCTV  موسسه سما
مشاوره،طراحي  CCTV  ورزشگاه مقاومت بسیج قزوين
مشاوره،طراحي  CCTV  پادگان انصار
مشاوره،طراحي  CCTV  حوزه بسیج ناحیه رر
مشاوره،طراحي  CCTV  پادگان خیبر
مشاوره،طراحي سیستم كنتر تردد شهرداري شهرستان طالقان
مشاوره،طراحي  CCTV  وزارت فن آوري و اطلاعات تهران -
مشاوره،طراحي  CCTV  شرکت داروپدش البرز
مشاوره،طراحي  CCTV  اردوگاه موسسه کوثر )کردان(
مشاوره،طراحي  CCTV  نیروی هوايی سپاه
مشاوره،طراحي  CCTV  شرکت موج طلیعه نور
مشاوره،طراحي  CCTV  جماران
مشاوره،طراحي  CCTV  شركت اوج
مشاوره،طراحي  CCTV  پادگان ام البنین )ع( تهران -
مشاوره،طراحي  CCTV  شرکت مهد صنعت تهران -
مشاوره،طراحي  CCTV  مدرسه کلاهدوز شهرک کلاهدوز -
مشاوره،طراحي  CCTV  سازمان ملی جوانان تهران -
مشاوره و طراحی  CCTV  فرمانداری شهرری
مشاوره،طراحي و اجراي اطاق کنفرانس ساختمان موسسه امین ارومیه