۱-حضور درششمین نمايشگاه تجهیزات امنیتی پلیسی IPAS2007   و دريافت لوح تقدير
2- حضور دردهمین نمايشگاه تجهیزات امنیتی پلیسی IPAS2011   و دريافت لوح تقدير
-3حضور دریازدهمین نمايشگاه تجهیزات امنیتی پلیسی IPAS2012   و دريافت لوح تقدير
-4 حضور دردوازدهمین نمايشگاه تجهیزات امنیتی پلیسی IPAS2013   و دريافت لوح تقدير
-5 حضور در نمايشگاه در Comex 2007 آذر ماه 1386
-6 حضور در نمایشگاه صنعت بومی صایبری 1392 و 1393
و ارئه محصولات نوین دانش بنیان